Tilinpäätös on siihen kuuluvien asiakirjojen muodostama yhtenäinen kokonaisuus, josta selviää yrityksen toiminta ja mistä seikoista yrityksen tulos on muodostunut. Yrityksen tulee laatia tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Yleisesti tilikauden pituus on kalenterivuosi tai muu toimintaan sopiva 12 kuukauden mittainen ajanjakso. Tietyissä poikkeustapauksissa yrityksen tilikauden pituus voi olla muu kuin 12 kuukautta, kuitenkin enintään 18 kuukautta. (KPL 1 luku 4§)

Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja taloudellisen aseman tilikauden päätöshetkellä, yrityksen varallisuutta ei tule liioitella eikä velkoja saa esittää todellisuutta pienempänä. Tilinpäätöksen tulee siis antaa totuudenmukainen kuva yrityksestä. Tilinpäätöksen tekoon liittyy määräyksiä ja muotovaatimuksia. Esimerkkejä näistä ovat, tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä ja suoritusperusteisen kirjauksen käyttöä tilinpäätöksen laadinnassa. (tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee mille tilikaudelle tulo tai meno kirjataan)

Tilinpäätöksen sisältöön kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus ja tarvittavat liitetiedot. Näiden lisäksi, tilinpäätöstä varten on aina laadittava asiaankuuluva tasekirja ja tase-erittely sekä, tietyissä tapauksissa, rahoituslaskelma. Kirjanpitovelvollisen on sisällytettävä rahoituslaskelma tilinpäätökseen, jos yritys on julkinen osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta ja, sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. (KPL 3 luku 1§)

Tilinpäätöksen tulee olla yrityksen johtokunnan hyväksymä, ja hyväksynnän jälkeen se tulee päivätä ja allekirjoittaa. Tilinpäätös on valmis silloin, kun tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä toimintakertomus on laadittu ja tilinpäätös sekä toimintakertomus on allekirjoitettu.

Yleiset tilinpäätösperiaatteet


Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta laadittaessa on noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita, jotka ovat:

 • Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
 • Johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja – menetelmien soveltamisesta tilikaudesta toiseen
 • Huomion kiinnittäminen liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä yksinomaan niiden oikeudelliseen muotoon (sisältöpainotteisuus)
 • Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
 • Tilinavauksen perustaminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
 • Tilikauden tuottojen ja kulujen huomioiminen suoritusperusteisesti
 • Kunkin taseeseen merkittävän erän erillisarvostus
(Kauppakamari kirjanpitokansio 2015, tilinpäätösperiaatteet)

Tilinpäätöksen sisältö


Tuloslaskelma


Tuloslaskelmassa vähennetään tilikauden tuloista tilikauden menot, jotka ovat syntyneet tuottojen aikaansaamiseksi. Tästä erotuksesta saadaan laskettua yrityksen tulos, eli tilikauden voitto tai tappio. Tuloslaskelma tulee laatia kirjanpitoasetuksessa annetussa muodossa, ja kirjaukset tulee tehdä suoritusperusteisesti.

Tase


Tase on selvitys yrityksen omaisuudesta ja veloista, eli se on selvitys yrityksen taloudellisesta asemasta tilinpäätöspäivänä. Tase koostuu kahdesta puolesta, vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa puoli ilmoittaa yrityksen omaisuuden määrän ja mistä se koostuu. Vastattavaa puoli ilmoittaa yrityksen oman ja vieraan pääoman, esimerkiksi osakepääoman ja pankkilainan.

Vastaavaa ja vastattavaa puolten tulee aina olla täsmälleen yhtä suuret, eli yrityksen varojen suuruuden tulee täsmätä oman ja vieraan pääoman yhteismäärää. Tämä johtuu siitä, että yrityksellä ei voi olla enemmän varoja kuin sillä on pääomaa käytössä.

Rahoituslaskelma


On selvitys tilikauden aikana hankitusta yrityksen varoista ja niiden käytöstä. Rahoituslaskelma ei ole pakollinen, mutta se tulee sisällyttää tilinpäätökseen jos:

1) Kirjanpitovelvollinen on julkinen osakeyhtiö; tai

2) Kirjanpitovelvollinen on yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta ja sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. (KPL 3 luku 1§)

Kirjanpitoasetuksen mukaan, rahoituslaskelmasta on ilmettävä seuraavat asiat:

 1. Liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa miten kirjanpitovelvollinen on pystynyt tilikauden aikana liiketoiminnan avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen osakkaille, investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun turvautumatta ulkoisiin rahoituslähteisiin.
 2. Investointien rahavirrat, jotka osoittavat rahavirtojen käytön, jonka kirjanpitovelvollinen on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi
 3. Rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

Tasekirja


Tasekirja on sidottu kirja, jonka sivut on numeroitu, joka sisältää yrityksen tilinpäätöksen ja kaikki sen asiakirjat. Tasekirjan pakollisesta paperimuotoisesta säilyttämisestä luovutaan vuodesta 2016 alkaen, ja tulevaisuudessa tasekirja voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Tasekirjan tarkka sisältö on:

 • Tuloslaskelma
 • Tase
 • Rahoituslaskelma (ei pakollinen pienillä kirjanpitovelvollisilla)
 • Liitetiedot
 • Toimintakertomus (ei pakollinen pienillä kirjanpitovelvollisilla ks. Toimintakertomus)
 • Päiväys ja allekirjoitus
 • Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tieto niiden säilytystavoista
 • Luettelo tositteiden lajeista ja tieto niiden säilytystavoista
 • Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä (ei pakollinen toiminimessä ja ns. pienessä yhtiössä ks. alempana Tilintarkastus) 

Tase-erittelyt


Tase-erittelyiden laatiminen on tilinpäätöksen yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Tase-erittely on yksityiskohtainen selvitys taseen tilien sisällöstä, pois lukien oma pääoma jonka erittely löytyy tasekirjan liitetiedoista. Tase-erittely varmentaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettuja tietoja ja niiden oikeellisuutta.

Toimintakertomus


Toimintakertomus on kirjallinen selvitys yrityksen toiminnan kehittymisestä tilikauden aikana. Toimintakertomus on liitettävä tilinpäätökseen, jos:

1) Kirjanpitovelvollisen liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisessa arvopaperipörssissä; tai

2) Kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. (KPL 3 luku 1§)

Yritys jonka ei tarvitse laatia toimintakertomusta tulee ilmoittaa oikean ja riittävän kuvan saamiseksi tarvittavat toimintakertomus tiedot liitetiedoissa.

Liitetiedot


Ovat tilinpäätöstä täydentävä ja täsmentävä osuus. Se mitä tietoja yrityksen tulee antaa tilinpäätöksen liitetietoina vaihtelee yritysmuodon ja – koon mukaan, mutta pääperiaate on että annetut tiedot ovat oikean ja riittävän kuvan takaamisen mukaiset. Liitetiedoissa annetaan lisäksi selvitys tilinpäätöksen laatimisessa käytetyistä periaatteista tai menettelytapojen muutoksesta aiheutuvista vaikutuksista.

Kirjanpitoasetuksen tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:

 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja – menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja – menetelmät
 2. Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu, sekä muutoksen vaikutukset
 3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin
 4. Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa
 5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
 6. Sellaiset yksittäiseen tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen
 7. Peruste, jonka mukaista kurssia on käytetty muuttaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suomen rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.

Lisäksi, jokaisesta tilinpäätöksen osasta on annettu omat liitetietovaatimukset, niitä pääsee tarkastelemaan kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3§ eteenpäin.

Tilintarkastus


Tilintarkastaja tarkastaa yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon sekä antaa siitä tilintarkastuslaissa tai muualla lainsäädännössä edellytetyt raportit. Tilintarkastus on osa kaikkien tilintarkastusvelvollisten yritysten tilinpäätöstä.

Tilintarkastus koskee yhteisöjä ja säätiöitä, yhteisöjä ovat osakeyhtiö, osuuskunta, avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja yhdistykset. Tilintarkastusvelvollisuus ei koske liikkeen- tai ammatinharjoittajia.

Tilintarkastusvelvollisuus 1.1.2016 voimaantulevan lain mukaan:

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muussa laissa säädetään.

Jollei muussa laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1)     taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2)     liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

3)     palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja voidaan myös jättää valitsematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, jolla ei vielä ole 2 momentissa tarkoitettuja tilikausia, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Jos yhteisöllä ei ole 1, 2 tai 3 momentin mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti


Yrityksen tilinpäätös ja toimintakertomus on ilmoitettava rekisteröitäväksi Patentti – ja rekisterihallitukseen, jos kirjanpitovelvollinen on:

 • Osakeyhtiö
 • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö
 •   -//- , jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on yllä mainittu yhtiö
 • Osuuskunta
 • Keskinäinen vakuutusyhtiö
 • Vakuutusyhdistys

Muukin kirjanpitovelvollinen yritys on velvollinen rekisteröintiin, jos se ylittää vähintään kaksi KPL 3:9§:n rajoista, päättyneellä että edeltäneellä tilikaudella. Rekisteröinti tulee ilmoittaa kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiön ja osuuskunnan osalta rekisteröintiaika on kaksi kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta.

:

Leinonen Suomi - 

Korkealaatuista kirjanpitoa

Palveluita kasvavalle määrälle kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita.

Leinonen Suomi tarjoaa kotimaisille ja kansainvälisille asiakkailleen kirjanpito-, palkanlaskenta-, konsultointi- ja hallintopalveluita. Olemme Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto, joten voit olla varma, että asioitasi hoitavat alan ammattilaiset. Tutustu tarkemmin palveluihimme. Toimistomme sijaitsee Helsingin Malmilla juna-aseman vieressä. Sovi kanssamme tapaaminen, ota yhteyttä.

Käytämme moderneja taloushallinnon ohjelmistoja: Procountor, Visma Nova, Lemonsoft ja Directo. Lisäksi hoidamme useiden asiakkaidemme kirjanpidon tai palkanlaskennan jollakin muulla, asiakkaan toivomalla ohjelmistolla. Palvelemme asiakkaitamme suomen lisäksi englanniksi, venäjäksi, espanjaksi, viroksi ja ruotsiksi.

Laadukkaiden  kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelujen ohella tarjoamme kansainvälisen verkostomme kautta apua myös suomalaisyritysten kansainvälistymiseen. 

Lisätietojen saamiseksi, ota yhteyttä


Olemme Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen. Lue lisää mitä tarkoittaa olla Auktorisoitu tilitoimisto.

Email again:
Viimeisimmät uutiset

Oletko varautunut tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen? 17. lokakuuta

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Myös sähköinen asiointi yrityksen puolesta muuttuu ensi vuonna.